Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

1. INTRODUCTIE

Deze Privacyverklaring van Nedstede Holding B.V. ziet op het verwerken van persoonsgegevens van onze huurders, kopers, en zakelijke partners. Deze Privacyverklaring biedt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Nedstede Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen, gevestigd te Gustav Mahlerlaan 999, 1082 MK, Amsterdam, hierna: Nedstede, of wij.

In deze Privacyverklaring beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor u relevant kan zijn.

Wij hebben getracht om u van alle informatie te voorzien op een heldere en leesbare manier. Als u echter vragen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens na het lezen van deze Privacyverklaring, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

De Privacyverklaring kan mettertijd veranderen. De meest recente versie van deze Privacyverklaring is te vinden op de website. De Privacyverklaring is van toepassing sinds mei 2019.

2. WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van onze huurders, kopers, sollicitanten, zakenpartners en andere personen. Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van aanvragers of werknemers in het kader van hun arbeidsrelatie met Nedstede.

3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?

Nedstede Holding B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die binnen de reikwijdte van deze Privacyverklaring vallen. Deze Privacyverklaring vermeldt welke persoonsgegevens door Nedstede worden verzameld en gebruikt (verwerkt), voor welk doel en aan welke personen of entiteiten de gegevens worden of kunnen worden verstrekt. Nedstede kan uw persoonsgegevens delen met externe partijen.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

4.1 Wanneer u zaken met ons doet

(a) Voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.

Wanneer u een huur- en/of koopovereenkomst met ons heeft afgesloten, of als u samenwerkt met ons als zakenpartner, verwerken wij uw persoonsgegevens om onze overeenkomst met u uit te voeren, met inbegrip van het leveren van klantenservice.

Voor dit doel verwerken wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, betalings- en kredietinformatie, KvK-nummer, omzetbelastingnummer, handtekening en kopie ID (zonder BSN + pasfoto).

Grondslag:Noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u.

(b)Voor de uitvoering van bedrijfsprocessen en intern beheer

Wij verwerken uw persoonsgegevens met betrekking tot het functioneren van de organisatie binnen onze bedrijfsvoering. Dit omvat algemeen beheer, orderbeheer en beheer van onze activa. Nedstede verwerkt ook uw persoonsgegevens voor het interne beheer ervan. We laten audits en onderzoeken uitvoeren, implementeren zakelijke controles en beheren en gebruiken mappen van huurders, kopers, en zakenpartners. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens voor financiën en boekhouding, archivering en verzekering, juridisch en zakelijk advies en in het kader van geschillenbeslechting.

Voor dit doel verwerken wij uw naam, geboortedatum, adres en e-mailadres, betalings- en kredietinformatie, betalingsgeschiedenis, correspondentie met ons en gegevens die zijn gegenereerd tijd de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Nedstede.

Grondslag: Noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

4.2 Wanneer u onze websites gebruikt

Om u de functionaliteiten van onze website te leveren en voor hun technisch en functioneel beheer.

Als u onze website gebruikt, verwerken wij technische gegevens om u de functionaliteiten van onze website aan te bieden en zodat onze beheerders van de website de website kunnen beheren en verbeteren.

Nedstede maakt ook gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u snel en eenvoudig informatie van onze websites of app kunt ophalen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in onze Cookieverklaring onderaan deze pagina.

Voor dit doel verwerken wij de persoonsgegevens die worden gegenereerd door de functionaliteiten die u hebt gebruikt op onze website en de technische gegevens van uw apparaat, zoals het IP-adres, de internetbrowser die u gebruikt, de pagina’s die u op onze website of app hebt bezocht, uw klik- en surfgedrag en de lengte van uw sessie.

Grondslag: Het gerechtvaardigd belang van Nedstede om de effectiviteit van onze diensten te verbeteren door middel van statistische analyse.

1) Het gerechtvaardigd belang van Nedstede om een duurzame relatie met u te behouden.

2) Noodzakelijk om u van dienst te kunnen zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u.

3) Wanneer u communiceert met Nedstede (online or offline)
Als u contact met ons opneemt via nedstede@nedstede.com, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden. Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met ons, uw vraag en alle andere persoonsgegevens die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.

4.4 Om te voldoen aan de wet
In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aan belasting of bedrijfsvoering gerelateerde verplichtingen moet worden voldaan. Om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, moeten wij mogelijk uw persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten.

Hiervoor verwerken wij uw de persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn te verstrekken.

Grondslag:De wettelijke verplichting om te voldoen aan de wet.

5. COOKIES

Wij verzamelen ook persoonsgegevens door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die informatie over uw bezoek aan deze website opslaan en ophalen – bijvoorbeeld hoe u op onze site bent gekomen, hoe u op de site heeft genavigeerd en welke informatie voor u interessant was.

Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in onze Cookieverklaring onderaan deze pagina.

6. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

6.1 Toegang tot uw persoonsgegevens binnen Nedstede

Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met de groep en met bedrijven die werken onder de naam Nedstede. Wij wisselen uw gegevens uit voor administratieve doeleinden en zodat wij een volledig overzicht hebben van uw contacten en contracten met Nedstede.

Onze werknemers hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun werk uit te voeren.

6.2 Toegang tot uw persoonsgegevens door derden

De volgende categorieën partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, indien van toepassing, voor de levering van hun diensten aan ons:

 • Makelaars
 • Banken
 • Publieke instellingen
 • Juridische dienstverleners
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Systeembeheerder
 • Accountant

Wanneer derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, zullen wij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt in de mate dat dergelijke verwerking noodzakelijk is. De externe partijen zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een ontvanger in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd, zoals het aangaan van EU-modelbepalingen met deze ontvangers.

In andere gevallen worden uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

6.3 Het gebruik van uw persoonsgegevens door verwerkers

Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies van Nedstede verwerkt, fungeert deze partij als verwerker. We sluiten een overeenkomst met een dergelijke verwerker voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze overeenkomst bevat verplichtingen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend door de verwerker worden verwerkt en diensten aan ons levert.

7. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEWAARBORGD?

Nedstede heeft voldoende waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, evenals alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking. Denk hierbij aan permanente training van medewerkers, gedragscodes voor medewerkers, beperking van de toegang tot de persoonsgegevens, beveiliging van de IT- systemen en tal van organisatorische maatregelen zodat misbruik van uw persoonsgegevens wordt voorkomen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt.

8. HOE KAN U UW PRIVACYRECHTEN UITOEFENEN?

U heeft het recht op inzage van een overzicht van uw persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daar komt bij dat u in bepaalde gevallen ook het recht heeft op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op bezwaar tegen de verwerking en het recht op dataportabiliteit.

Om uw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of dataportabiliteit in te roepen, neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring. Let wel, wij kunnen additionele informatie vragen ter verificatie van uw identiteit bij het inroepen van deze.

Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Let wel, het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. U kunt contact met ons opnemen hierover via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

9. KUNT U EEN KLACHT INDIENEN?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u ontevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door Nedstede. Bijvoorbeeld, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg gebruiken, of omdat uw verzoek tot inzage of rectificatie niet tijdig is beantwoord.

10. HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONS?

Als u vragen heeft over het verwerken van persoonsgegevens door ons, die niet zijn beatwoord in deze Privacyverklaring, of voor opmerkingen of klachten, neemt u dan contact op via nedstede@nedstede.com.


COOKIEVERKLARING

ALGEMEEN

Door middel van deze Cookieverklaring informeert Nedstede u over hoe wij gebruikmaken van cookies en soortgelijke technieken op onze Website.

Nedstede is verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op de Website. Als u na het lezen van deze Cookieverklaring nog vragen heeft over hoe wij gebruikmaken van cookies op onze Website, neem dan alstublieft contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze Cookieverklaring.

 • WAT ZIJN COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNIEKEN?
 • WAT DOET NEDSTEDE MET COOKIES?
 • WAT VOOR COOKIES GEBRUIKT Nedstede?
 • HOE KUNT U COOKIES UITSCHAKELEN OF VERWIJDEREN?
 • HOE BLOKKEER IK COOKIES?
 • HEEFT U EEN VRAAG OF VERZOEK?
 • HEEFT U EEN KLACHT?
 • WIJZIGINGEN COOKIEVERKLARING

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gedownload naar (of worden uitgelezen van) het apparaat waarmee u onze Website bezoekt. Dit kan, bijvoorbeeld, door middel van de browser van een computer, tablet of smartphone. Een cookie maakt het mogelijk om bepaalde data te bewaren en terug te halen van uw apparaat. Door cookies te gebruiken kunnen wij identificeren wie u bent wanneer u (op een later moment) onze Website bezoekt.

Al deze technieken bij elkaar zullen hierna “Cookies en soortgelijke technieken” of “Cookies” worden genoemd in deze Cookieverklaring.

Nedstede gebruikt Cookies ook voor essentiële technische en functionele doeleinden of voor puur analytische doeleinden die beperkte impact hebben op uw privacy. Voor deze Cookies is geen toestemming vereist.


Onze Website gebruikt Cookies met de volgende doeleinden:

 • Functionele Cookie. Een Cookie die wij plaatsen is essentieel om de Website goed te laten functioneren. Deze Cookie zorgt ervoor dat er beveiligde verbinding tussen de bezoeker en de website wordt gegarandeerd.


 • Analytische Cookies. Wij zetten analytische Cookies in om te meten en te analyseren hoe websitebezoekers onze Website gebruiken. De gegevens die hiermee worden verzameld worden ingezet om het websitegebruik te verbeteren. De gegevens die wij verzamelen met analytische Cookies omvatten vanaf welke pagina u van onze Website weggaat, welke webpagina’s u heeft geopend, waar u op heeft geklikt en waar u naar heeft gekeken, het aantal keer dat u heeft geklikt op een bepaalde webpagina, uw bewegingen met de muis en uw scroll bewegingen.

De analytische Cookies die beperkte impact hebben op uw privacy, bijvoorbeeld wanneer een derde partij wordt gebruikt voor analytische statistieken (mits de instellingen van deze tool privacyvriendelijk zijn ingesteld) worden geplaatst zonder toestemming.

Bij uw eerste bezoek aan onze Website heeft u de keuze om wel of niet Cookies te accepteren. U kunt deze keuze altijd aanpassen via de instellingen van uw browser. In het geval u Cookies wilt uitschakelen of een melding wilt ontvangen wanneer een Cookie wordt geplaatst op uw apparaat, of wanneer u alle op uw apparaat geplaatste Cookies wilt verwijderen, dan kunt u dat doen via de instellingen in uw browser (deze opties zijn vaak te vinden onder “Help” of “Instellingen”). Meer informatie hierover vindt u hieronder:

U kunt uw browserinstellingen zo instellen dat geen Cookies van onze Website worden geaccepteerd. Wanneer uw browser geen Cookies accepteert van onze Website dan kan het voorkomen dat toegang tot bepaalde functies op onze Website worden geblokkeerd en/of de gehele functionaliteitvan de Website wordt beperkt.

Voor meer informatie over Cookies van ons of van derde partijen en uw opt-out mogelijkheden, ga dan naar: www.youronlinechoices.euof www.aboutads.info/choices.

Voor vragen over deze Cookieverklaring of over Nedstede, neemt u dan alstublieft contact op met Frank van den Deijssel via nedstede@nedstede.com.

U kunt een klacht indienen over Nedstede haar gebruik van Cookies bij Frank van den Deijsselvia nedstede@nedstede.com.

Nedstede heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze Cookieverklaring In het geval significante wijzigingen worden aangebracht, kan Nedstede ervoor kiezen haar klanten te informeren over deze wijzigingen en de mogelijkheid te bieden om de Cookie-instellingen te veranderen. Wij adviseren u om met enige regelmaat deze Cookieverklaring te raadplegen, zodat u bij eventuele relevante wijzigingen up-to-date bent.

Deze Cookieverklaring is voor het laatst in mei 2019 herzien.